OPĆI UVJETI POSLOVANJA ISTRA PLAKATI

Opći uvjeti poslovanja vrijede za sve klijente koji zakupljuju oglasni prostor posredovanjem ISTRA PLAKATA – društva ALPHA LUXE GROUP iz Poreča, Mate Vlašića 17, odnosno kojima ISTRA PLAKATI – ALPHA LUXE GROUP d.o.o. (u daljnjem tekstu: ISTRA PLAKATI) pruža, posredovanjem ili samostalno, usluge audio/video produkcije, kreativnog rješenja ili dizajna, ako posebnim ugovorom nije drukčije uređeno. Opći uvjeti objavljuju se na web stranici ISTRAPLAKATI te su sastavni dio svakog ugovora/ponude za oglašavanje.

Članak 1.
ISTRA PLAKATI je posrednik u oglašavanju, te kao takav za klijente pribavlja oglasni prostor od plakatera. ISTRA PLAKATI također, samostalno ili posredovanjem, za svoje klijente, po potrebi i na njihov zahtjev, pruža usluge kreativnog marketinškog kreativnog rješenja, dizajna oglasnog prostora te audio i video produkcije.

Članak 2.
Narudžbe usluge oglasnih kampanja se vrše u pismenom obliku putem e-maila ili narudžbenice. Svaka narudžba mora sadržavati: broj i datum, naziv kampanje, vrstu i vrijednost usluga, količinu i veličinu površina i razdoblje kampanje. Izmjene i dopune narudžbe moraju biti također u pisanom obliku.
Minimalno trajanje pojedine kampanje je 14 dana. Ovisno o trajanju kampanje i količini oglasnog prostora, ISTRA PLAKATI može odobriti daljnje popuste.

Članak 3.
Po primitku narudžbe, ISTRA PLAKATI će svoju ponudu prema klijentu izraditi sukladno mogućnostima i raspoloživosti oglasnog prostora kod partnera- plakatera.
Moguća je situacija da ISTRA PLAKATI u ponudi naznači određenu lokaciju, koja, u trenutku početka kampanje, iz razloga koji ne padaju na ISTRA PLAKATE ne bude dostupna za kampanju klijenta. Kako je ISTRA PLAKATI samo posrednik, a partneri-plakateri su vlasnici oglasnog prostora, ISTRA PLAKATI ne preuzima nikakvu odgovornost prema klijentu u takvom slučaju, ali se obvezuje, u dogovoru s partnerom – plakaterom, za klijenta pribaviti zamjenske maksimalno odgovarajuće lokacije, također prema raspoloživosti oglasnih prostora. Ako to nije moguće, ISTRA PLAKATI ne preuzima nikakvu odgovornost, obzirom je samo posrednik, te je Naručitelj toga svjestan i neće od ISTRA PLAKATA imati daljnja potraživanja u predmetnom poslu.

Članak 4.
Narudžbe se moraju zatražiti minimalno 30 dana prije početka kampanje. U slučaju potrebe za tiskom odnosno produkcijom narudžbe se moraju zatražiti minimalno 45 dana prije početka kampanje.
Način plaćanja je isključivo avansno.
Ako partner – plakater otkaže narudžbu, ISTRAPLAKATI se obvezuje učiniti sve što je u njegovoj moći te u najkraćem mogućem roku od drugog partnera- plakatera dobiti oglasni prostor prema narudžbi klijenta.
Ako to nije moguće, ISTRA PLAKATI će klijentu vratiti uplaćeni iznos za traženo plakatiranje. Klijent se u takvoj situaciji odriče daljnjih potraživanja prema ISTRA PLAKATI.

Članak 5.
ISTRA PLAKATI ne odgovara za slučaj pljenidbe reklamnog/plakatnog materijala od strane trećih osoba bez obzira na razlog te zadržava pravo na naplatu ugovorene naknade u cijelosti.

Članak 6.
Naručitelj prihvaća punu odgovornost za sadržaj plakata, odnosno drugog medija oglašavanja (DOOH, tv, radio i dr.) neovisno je li samostalno izradio kreativno rješenje ili je isto naručeno od strane ISTRA PLAKATA ili posredstvom ISTRA PLAKATA je izrađeno od strane naših partnera, te u slučaju povrede zakona Republike Hrvatske, povrede autorskog prava ili sličnog spora, direktno odgovara oštećenoj trećoj osobi. ISTRA PLAKATI nemaju nikakvu odgovornost prema istoj.
Naručitelj jamči da će u slučaju pokretanja bilo kakvih postupaka protiv ISTRA PLAKATA zbog sadržaja oglasa:
otkloniti bilo kakvu odgovornost od EUROPLAKAT-a i preuzeti sve postupke na sebe;
da će snositi svu odgovornost za svaku eventualno nastalu štetu te da će obvezu plaćanja bilo kojih iznosa trećim osobama i/ili institucijama zajedno sa kamatama i nastalim troškovima preuzeti na sebe;
da će u slučaju pokretanja takvih postupaka svu odgovornost za postavljanje i sadržaj predmetnih oglasa preuzeti na sebe.

Naručitelj posebno izjavljuje da će ISTRA PLAKATI-ma refundirati sve iznose koje bi to trgovačko društvo eventualno isplatilo bilo kojoj trećoj osobi a povodom eventualno utvrđene odgovornosti za sadržaj naručenih oglasa.

Članak 7.
Klijent je svjestan i prihvaća mogućnost da naši partneri – plakateri zadržavaju pravo fotografirati svoje oglasne površine bez obzira na oglase/kampanje koje se nalaze na istima te ih koristiti u vlastite promotivne i marketinške svrhe. Klijent je svjestan da su ISTRA PLAKATI posrednička agencija te neće potraživati nikakvu naknadu štete u ovakvim slučajevima.

Članak 8.
Kao isključivo posrednik u oglašavanju, ISTRA PLAKATI se ni u jednom trenutku neće smatrati odgovornim za eventualna oštećenja oglasnih prostora odnosno plakatnih mjesta. U slučaju oštećenja ili uništenja plakata ili drugog oglasnog prostora, u suradnji s plakaterom – partnerom, ISTRA PLAKATI se obvezuje, prema raspoloživosti, ponuditi alternativne, zamjenske površine za navedenu lokaciju, ali nema odgovornosti u slučaju nedostatka zamjenskih površina.
ISTRA PLAKATI ne jamči da će za sve vrijeme kampanje oglasne površine biti funkcionalne i vidljive. Moguća su kratka razdoblja oštećenja ili ograničenja vidljivosti uzrokovana nevremenom, trećim osobama i slično, što ne daje pravo naručitelju da potražuje odštetu ili dodatne usluge bilo koje vrste.
Ukoliko dođe do slučaja nemogućnosti korištenja reklamnih površina uslijed zabrane od strane nadležnih vlasti, vlasnika zemljišta ili više sile, ugovor/narudžba se smatraju ništetnim i naručitelj nema pravo na odštetu, osim eventualnog povrata uplaćenog iznosa za navedenu površinu.
Isto tako se ISTRA PLAKATI neće smatrati odgovornim za pripremu materijala za tisak (plakati), bilo da je takav materijal dobiven od klijenta ili bilo koje druge osobe, već je to isključiva odgovornost klijenta.

Članak 9.
ISTRA PLAKATI prikuplja i obrađuje osobne podatke ispitanika u svrhu sklapanja i izvršenja ugovora te iste može prenositi povezanim osobama i ugovornim partnerima u svrhu izvršenja poslovnih procesa kao i nadležnim tijelima sukladno važećim propisima. Ispitanik ima pravo od ISTRA PLAKATA zatražiti pristup osobnim podacima, njihov ispravak i brisanje/ograničavanje obrade, povući privolu za obradu osobnih podataka, podnijeti prigovor na obradu osobnih podataka te ima pravo na prenosivost podataka drugom voditelju obrade. Ukoliko kao ispitanik smatrate da su Vaši osobni podaci nepotpuni, netočni ili neažurni, molimo Vas da nas kontaktirate slanjem e-mail poruke na info@istraplakati.hr te zatražite odgovarajuću dopunu, izmjenu ili brisanje osobnih podataka. Sve posebne okolnosti u vezi osobnih podataka, bit će dogovorene prilikom zasnivanja i tijekom izvršenja konkretnog poslovnog odnosa.

Članak 10.
Opći uvjeti poslovanja vrijede od 01.02.2020. godine.

Članak 11.
Eventualne sporove proizašle iz poslovnog odnosa sklopljenog Ugovorom i narudžbom usluga, a koji se temelje na ovim Općim uvjetima poslovanja, stranke u sporu rješavat će
sporazumno, a ukoliko to nije moguće, nadležan je sud u Puli.

This post is also available in: Engleski Njemački Talijanski Mađarski Slovenac